O projektu

Demografický vývoj naší společnosti je nepříznivý ve smyslu narůstání podílu starší populace za stagnace či jen velmi pozvolného nárůstu generací mladších. V roce 2050 je očekávaný podíl starší generace 65+ v naší republice 33 %, tedy při současném počtu 10 mil. obyvatel je to 3 300 000 seniorů. Podle dosavadní zkušenosti je přibližně 80 % seniorů schopno žít ve svém vlastním prostředí buď samostatně nebo za pomoci příbuzných či známých, 20 % seniorů je pro nesoběstačnost odkázáno na péči institucí. Již v současné době je čekací doba na umístění v instituci i 3-4 roky, při výše popsaném demografickém trendu a ekonomické situaci, která nedovoluje významnější rozsah stavby nových zařízení, se tento stav bude nadále zhoršovat.

Medicínské poznatky však jednoznačně napovídají jednu z možných cest řešení - a sice časně zahájenou efektivní prevenci syndromů stáří. Nové poznatky posouvají dobu zahájení efektivní prevence již do 2. životního decennia s nutností dodržování hlavních zásad této prevence celoživotně. Jedná se o prevenci metabolického syndromu a aterosklerózy, osteoporózy, sarkopenie, inkontinence, deprese a demence. Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti laické veřejnosti adolescentního věku, mladšího a staršího dospělého věku a seniorského věku o vlivu životního stylu na zdraví jedince, o procesu zdravého stárnutí s maximálním zachováním kondice a soběstačnosti. V tomto směru proběhl již pilotní projekt ve spolupráci žadatele s vybranou základní školou a gymnáziem – podané informace a zvláště simulace syndromů stáří byly jak žáky 9. tříd, tak i studenty gymnázia akceptovány velmi dobře. Dle sdělení pedagogů se žáci i studenti vraceli k tématu i v dalších vyučovacích hodinách a kladli další a další dotazy.

Publikace: